سعید اشراقی:

سعید اشراقی:

سرپرست تیم اجرایی

مهدیه کاتوزیان:

مهدیه کاتوزیان:

کارشناسی ارشد مدیریت-کارشناسی مهندسی معماری

فاطمه ثبوت:

فاطمه ثبوت:

کارشناسی ارشد معماری-دانشگاه شهید بهشتی

تیم اجرایی