جهت خرید به فروشگاه مراجعه فرمایید 0 items - تومان | Login / Register
 
 

تیم اجرایی

سعید اشراقی:   تیم اجرایی image box default img 100x100 1

سعید اشراقی:

سرپرست تیم اجرایی

مهدیه کاتوزیان:   تیم اجرایی 211 100x100 1

مهدیه کاتوزیان:

کارشناسی ارشد مدیریت-کارشناسی مهندسی معماری

فاطمه ثبوت:   تیم اجرایی resize 100x100 1

فاطمه ثبوت:

کارشناسی ارشد معماری-دانشگاه شهید بهشتی

تیم اجرایی

تیم اجرایی SHIT SHOMAL11 500x700 1
preloader