جهت خرید به فروشگاه مراجعه فرمایید 0 items - تومان | Login / Register
 
 

با ایوانی ها بیشتر آشنا شوید

درباره پرسنل ایوان

فاطمه ثبوت:  پرسنل ایوان-تیم طراحی معماری resize 100x100 1

فاطمه ثبوت:

سرپرست تیم معماری،کارشناسی ارشد معماری-دانشگاه شهید بهشتی

مهدیه کاتوزیان:  پرسنل ایوان-تیم طراحی معماری 211 100x100 1

مهدیه کاتوزیان:

کارشناسی ارشد مدیریت-کارشناسی مهندسی معماری

زهرا شمس الدینی:  پرسنل ایوان-تیم طراحی معماری

زهرا شمس الدینی:

کارشناسی مهندسی معماری

ریحانه خجسته:  پرسنل ایوان-تیم طراحی معماری       100x100 1

ریحانه خجسته:

کارشناسی مهندسی معماری

تیم طراحی معماری

درباره پرسنل و تیم ایوان

پرسنل ایوان-تیم طراحی معماری 90 500x500 1
preloader