فاطمه ثبوت:

فاطمه ثبوت:

سرپرست تیم معماری،کارشناسی ارشد معماری-دانشگاه شهید بهشتی

مهدیه کاتوزیان:

مهدیه کاتوزیان:

کارشناسی ارشد مدیریت-کارشناسی مهندسی معماری

زهرا شمس الدینی:

زهرا شمس الدینی:

کارشناسی مهندسی معماری

ریحانه خجسته:

ریحانه خجسته:

کارشناسی مهندسی معماری

تیم طراحی معماری

درباره پرسنل و تیم ایوان