مهدیه کاتوزیان:

مهدیه کاتوزیان:

سرپرست تیم دکوراسیون-کارشناسی ارشد مدیریت-کارشناسی مهندسی معماری

فاطمه ثبوت :

فاطمه ثبوت :

کارشناسی ارشد معماری-دانشگاه شهید بهشتی

تیم طراحی داخلی و دکوراسیون