توضیحات

آشنایی با مبانی نظری رنگ، همنشینی رنگ ها، ترکیب، خصوصیات رنگ و غیره و……

جزوه مبانی رنگ