فضای سبز

فضای سبز: طراحی منظر سازماندهی زمین و ساختمان‌ها برای بهره‌مندی انسان از محیط زیست و طبیعت است. چه از دیدگاه رابطه طبیعت با زندگی انسان و چه از دیدگاه هنر و زیبایی‌شناسی و سعی در درک ارزش‌ها و زیبایی‌های طبیعت و تفاوت‌ها و قابلیت‌های محیط دارد تا در قالب طرح و نگرشی نو، راهکارهای استفاده بهینه از آن و چگونگی تجدید حیات محیط را جستجو کند. تیم طراحی منظر ایوان می‌تواند از طراحی یک محوطه مسکونی تا طراحی پارک ملی تا طراحی فضای باز برای گروه‌های تجاری بزرگ و مجتمع ها و مجموعه ها با کاربری های مختلف را برعهده گیرد. ما با شناخت بر روی انواع ساختارها و فضاهای بیرونی اعم از کوچک و بزرگ، روستایی و شهری با مصالح نرم و سخت و مسائل آبیاری و فنی و زیست محیطی، سعی در ایجاد فضاهایی داریم تا طبیعت را به زندگی مردم باز گردانیم. این حتی فضاهای سبز خیلی کوچک در یک آپارتمان را نیز شامل می شود. امروزه تراس های سبز، بام های سبز و دیوارهای سبز (باغ های عمودی) بهترین راهکار برای جبران مساحت های از دست رفته شهری برای ایجاد فضای سبز هستند. به غیر از اینها فضاهای باز و نیمه باز معمول در محوطه ها مثل حیاط های مشترک آپارتمان ها، محوطه اطراف استخر ها و فضاهای تفریحی و باغ ها و فضای سبز ویلاها در این دسته جای می گیرند.